Audi e-tron kör på en väg med en stad i bakgrunden

Hållbarhet hos Svenstigs

Social Hållbarhet

Ett nära samarbete med vårt lokalsamhälle är viktigt för oss.

Genom sponsring och samarbeten med föreningar hjälper vi till att stötta verksamhet som ger ett levande och starkt samhälle.  Det är viktigt att de föreningar, organisationer mm som vi sponsrar ställer upp på vår värdegrund och aktivt jobbar med sin verksamhet med glädje, engagemang och ärlighet.

Ekologisk Hållbarhet

Miljöfrågorna är viktiga i företaget därför att miljön handlar om vår framtid. Bilbranschen är särskilt utsatt i miljödebatten. Politiska beslut påverkar utveckling, inriktning och köpvilja och styrs genom skatter eller subventioner. Svenstigs Bil AB arbetar fortlöpande med miljöförbättringar inom det vi kan påverka. Vi har en miljöpolicy och strävar efter att ur ett miljösynpunkt riktigt beteende verka inom ramen för lönsamhet och effektivitet. Det innebär att vi agerar miljövänligt och arbetar med ständiga förbättringar inom vårt verksamhetsområde. Rätt teknik och metoder för att minimera utsläpp av skadliga ämnen är viktigt.

Vi håller oss väl informerade om aktuella miljöfrågor för att kunna leva upp till de krav som ställs.

ID.Buzz eltransportbil hållbarhet

Ekonomisk Hållbarhet

För en långsiktig ekonomiskt hållbar verksamhet krävs en ansvarsfull drift av koncernen. Det betyder att kostnadseffektivitet, tillväxtmål, lönsamhet och hållbarhet måste gå hand i hand och också vara varandras förutsättningar. Våra värdeord, utifrån mål, vision och affärsidé, är Glädje, Engagemang och Ärlighet.

I vår verksamhet förekommer bland annat marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker som kan påverka upprätthållandet av långsiktig ekonomisk hållbarhet i bolaget. Det finns en tydlig koppling mellan värdeskapande och ett hållbart företagande.

Genom att i samtliga led alltid verka för en god affärsetisk hållning och ett gott affärsmannaskap bygger vi förtroende med våra kunder. Det skapar förutsättningar för hållbara resultat och koncernens fortsatta framgång.

I våra affärer agerar vi långsiktigt och lägger stor vikt vid att upprätta tydliga avtal som våra affärspartners kan känna sig trygga med.

 

Vi ska vara lönsamma, framgångsrika och hållbara socialt, etiskt, miljömässigt och finansiellt. Vår långsiktiga framgång som företag är kopplad till de sociala och miljömässiga utmaningarna. Genom att vi agerar hållbart resulterar det i bättre långsiktig ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med våra anställda, leverantörer och våra kunder gör vi skillnad för samhället.

Svenstigs hålbarhetsarbete Vår hållbarhetsrapport för 2022

Ladda ned hela rapporten här och läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapport 2022